พลังเปลี่ยนชีวิต » บทที่ 1: เข้าใจความสันพันธ์ระหว่างคุณกับพระเยซูคริสต์เรื่องราวชีวิต

จดหมายแจ้งข่าว

สมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับเรื่องราวต่างๆตอนล่าสุด

บทที่ 1: เข้าใจความสันพันธ์ระหว่างคุณกับพระเยซูคริสต์

การกระทำง่าย ๆ ที่คุณได้ทูลขอพระคริสต์ด้วยความจริงใจให้พระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิต ได้ช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้ามั่นคงถาวร คุณได้เริ่มต้นการผจญภัยในชีวิตไปกับพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและมี ฤทธานุภาพทั้งสิ้น

ถ้าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณทูลเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิต?

1. พระคริสต์ยกโทษบาปของคุณ “ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์” (เอเฟซัส 1:7) เมื่อคุณวางใจในพระคริสต์ ให้พระองค์ยกโทษบาปของคุณ บาปทั้งหมดของคุณก็ได้รับการอภัย… ทั้งบาปในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

2. พระคริสต์ทำให้คุณเป็นบุตรของพระเจ้า “แต่สวนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งในฐานะนั้นเป็นผู้ที่มิได้เกิดจากเลือดเนื้อ หรือกาม หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า” (ยอห์น 1:12,13)

3. พระคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตคุณ และพระองค์จะไม่มีวันละทิ้งคุณ (พระคริสต์ตรัสว่า) “นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้น” (วิวรณ์ 3:20)

4. พระคริสต์ประทานชีวิตใหม่แก่คุณ “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่า ๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17) เมื่อคุณวางใจในพระคริสต์ ให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้า คุณก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้าจะสร้างคุณสมบัติใหม่ ๆ ในตัวคุณมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อคุณเติบโตในพระองค์

5. พระคริสต์ประทานชีวิตนิรันดร์แก่คุณ “และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตร ของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” (1 ยอห์น 5:11-13)

6. คำถามสำคัญ: ถ้าคุณต้องตายคืนนี้ คุณแน่ใจแค่ไหนว่าคุณจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์?

7. ผลประโยชน์อันยอดเยี่ยมเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเท่านั้น ทั้งหมดนี้ไม่มีสิ่งใดที่เราจะเอาอะไรไปแลกมาได้ แต่คุณได้รับสิ่งเหล่านี้ในวินาทีที่คุณตัดสินใจเชื่อศรัทธาในพระคริสต์

เนื่องจากคุณได้ต้อนรับพระเยซูแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าจึงเป็นสิ่งมั่นคงแน่นอน คุณเป็นบุตรของพระองค์ พระองค์ได้ทรงยกโทษบาปของคุณ และประทานชีวิตใหม่และชีวิตนิรันดร์แก่คุณ พระองค์จะไม่มีวันทิ้งคุณ เมื่อคุณเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการตัดสินใจนี้ ให้คุณพึ่งพาความจริงในพระคัมภีร์ ไม่ใช่พึ่งพาความรู้สึกของคุณ

*เราจะไม่ขายหรือให้ข้อมูลการติดต่อ หรือที่อยู่อีเมล์ของคุณ

อีเมล์
คั่นหน้านี้
พิมพ์