พลังเปลี่ยนชีวิต » พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าหรือเปล่า?เรื่องราวชีวิต

จดหมายแจ้งข่าว

สมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับเรื่องราวต่างๆตอนล่าสุด

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าหรือเปล่า?

มีทางเลือกเพียงสี่อย่างเกี่ยวกับฐานะของพระเยซูคริสต์ คือพระองค์ทรงเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ – ตำนาน คนลวงโลก คนบ้า หรือพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้า มีความเป็นไปได้น้อยมากที่คำกล่าวอ้างของพระเยซูจะเป็นตำนาน เพราะขณะนั้นไม่มีเวลามากพอที่ใครจะสร้างตำนานเรื่องเล่าขึ้นมาแทนสิ่งที่ เกิดขึ้นจริง ๆ ชาวยิวที่ต่อต้านคริสต์ศาสนาในยุคนั้นย่อมต้องกล่าวหาว่า พระเยซูไม่เคยตรัสอะไรอย่างที่สาวกของพระองค์อ้าง แต่รับบี (ครูสอนศาสนายิว) สมัยนั้นไม่เคยปฏิเสธเลยว่าพระเยซูไม่ได้ตรัสถึงพระองค์เองอย่างนั้น ไม่เหมือนพวกจ้องจับผิดในปัจจุบัน ตรงกันข้าม พวกเขาเรียกพระองค์ว่าคนโกหก

พระเยซูทรงคิดว่าพระองค์เป็นพระเจ้า และบันทึกในพระประวัติหลายเล่มก็กล่าวว่า พระเยซูทรงเชื่อว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจที่จะทำการอัศจรรย์ และมีฤทธิ์อำนาจที่จะยกโทษบาป พระองค์ถึงกับตรัสว่า “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยอห์น 10:30)

เนื่องจากพระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ดังนั้นคำตรัสของพระองค์ถ้าไม่เป็นจริงก็ต้องเป็นเท็จ ถ้าเป็นเท็จ พระองค์ก็ต้องเป็นคนลวงโลก คือจงใจหลอกลวงคนจำนวนมาก หรือไม่พระองค์ก็เป็นคนบ้า คือเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองเป็นพระเจ้า ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงพระองค์เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง

ความมีศีลธรรมของพระเยซู และการที่พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อยืนยันคำตรัสว่าพระองค์เป็นพระเจ้า นั้น ทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเยซูไม่ได้โกหก นอกจากนั้นความถ่อมตัวและความรักที่เสียสละของพระเยซู รวมทั้งการที่พระองค์สามารถสื่อสารกับฝูงชนได้อย่างฉลาด ก็ชี้ให้เห็นว่าพระองค์ไม่ใช่คนวิกลจริต และการที่พระองค์สามารถควบคุมสติและมีพระทัยเยือกเย็นอย่างน่าทึ่ง แม้จะต้องเผชิญความตึงเครียดอย่างรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในช่วงที่พระองค์ทรงถูกทรยศและตรึงกางเขนนั้น ก็ชี้ให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้หลุดจากโลกแห่งความเป็นจริง พระเยซูไม่ใช่คนบ้า

เนื่องจากหลักฐานต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าพระเยซูไม่ใช่คนลวงโลกหรือคนบ้า ดังนั้นจึงเหลือเพียงทางเลือกเดียวคือ คำตรัสของพระองค์เป็นความจริง พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้า และข้อสรุปนี้ยังได้รับการยืนยันด้วยหลักฐานอันน่าทึ่งที่พิสูจน์ว่าพระเยซู ทรงฟื้นคืนพระชนม์จากอุโมงค์ฝังพระศพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ขอเชิญอ่านหนังสือ Knowing the Truth About the Resurrection by W. L. Craig (Servant Books, 1988)

ต่อไป:ทุกศาสนานำไปถึงพระเจ้าหรือเปล่า?
ค้นพบวิธีที่คุณจะสัมผัสพลังเปลี่ยนชีวิต

อีเมล์
คั่นหน้านี้
พิมพ์