พลังเปลี่ยนชีวิต » ฉันมีชีวิตนิรันดร์หรือเปล่า?เรื่องราวชีวิต

จดหมายแจ้งข่าว

สมัครเป็นสมาชิก เพื่อรับเรื่องราวต่างๆตอนล่าสุด

ฉันมีชีวิตนิรันดร์หรือเปล่า?

พระคัมภีร์สัญญาว่าทุกคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์จะมีชีวิตนิรันดร์ ” และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” (1 ยอห์น 5:11-13)

พระเจ้าตรัสไว้ว่า “เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย” (ฮีบรู 13:5) จากพระสัญญาข้อนี้ คุณสามารถรู้ได้ว่าพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในคุณ และคุณมีชีวิตนิรันดร์นับตั้งแต่วินาทีที่คุณอัญเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิต

ต่อไป: ทำไมความรู้สึกที่ฉันมีต่อพระเจ้าจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อย?

อีเมล์
คั่นหน้านี้
พิมพ์